Закон за движението по пътищата – ЗДвП (извадки за велосипедисти)
Извадки от закона, касаещи велосипедния транспорт

Раздел III.
Разположение на нерелсовите пътни превозни средства върху пътя
(5) Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на
мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение
разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и
ако това не пречи на другите участници в движението.
Раздел XVIII.
Особени правила за някои участници в движението
Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване,
всеки велосипед трябва да има изправни:
1. спирачки;
2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и
червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена
светлина отзад;
4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на
колелата.
Чл. 80. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на велосипед е
длъжен:
1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места,
през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.
Чл. 81. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:
1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да
освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се
държи за него;
4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на
превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци;
тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.
Чл. 82. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и
зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.
Чл. 98. (1) Престоят и паркирането са забранени:
5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди
тях;
Раздел XXI.
Правила за движение на пешеходците
Чл. 107. Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън
пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата:
2. които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет;
Чл. 110. Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при
невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са
длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до
дясната му граница.
5. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) управлява велосипед без
светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.
Допълнителни разпоредби
19. “Велосипед” е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда
в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните
колички.