УСТАВ 

на 

Сдружение „Вело – Царево ” 

Глава първа

Наименование, седалище и срок

Чл. 1. (1) Сдружение „Вело – Царево” – гр.Царево същото се изписва и на английски “Velo Tsarevo” е сдружение с нестопанска цел, за извършване на дейност в обществена полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, наричано по­нататък за краткост Сдружението.

(2) Наименованието на Сдружението, седалището, адресът, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички писмени изявления, документи и издания, които се издават от негово име.

(3) Седалището на Сдружението е в гр. Царево, ул. „Ал.Стамболийски” №14А, Сдружението не е ограничено със срок на своето учредяване.

(4) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, вписано в надлежния регистър на Окръжен съд – Бургас, фирмено отделение.

(5) Сдружението се изписва на латиница Velo Tsarevo.

Глава втора

Цели, дейност и средства

Чл. 2. (1) Сдружението, катоюридическолицеснестопанскацел,сеучредяваза извършване на дейност в обществена полза, с основен предмет на нестопанска дейност организиране на дейности за постигане на следните цели:

1. да популяризира велосипедния транспорт в големите и малките населени места като НЕИЗБЕЖЕН И ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ, ЕКОЛОГИЧЕН, ЗДРАВОСЛОВЕН, ФИНАНСОВО ИЗГОДЕН;

2. да работи за осъществяване на регламентираните законови права и изграждане на съответната инфраструктура, съобразно действащите в Република България норми за планиране и проектиране на комуникационно­танспортни системи на населените места;

3. да работи за безопасността на велосипедистите;

4. да представлява членовете на Сдружението пред органите за местно самоуправление и държавните институции и да защитава техните права и интереси;

5. да защитава интересите на всички жители на община Царево и други общини, които използват велосипеда като транспорносредство,заспортницели и/или развлечение;
6. да генерира идеи и участва в програми на Европейския съюз за изграждане на велосипедни алеи, както в населените места, така и в зоните за краиградски одих, а постепенно и между селищата.

7. да организира срещи и мероприятия с цел популяризиране на  велосипедното движение;

8. да превърне Царево във най­велосипедната община;

9.  да организира спортни събития;

10. да участва, партнира и спомага в организирането и провеждането на други колоездачни дейности.

11 да комуникира с органите на местната власт.

Чл. 3. (1) Сдружението постига своите цели чрез следните средства:

1. осъществява контакти с компетентните органи на местната, регионалната и държавната власт;

2. участва в проекти и дейности, свързани с осъществяването на целите му;

3. организира семинари, симпозиуми, конференции, дискусионни срещи и други;

4. разработва и предлага стратегии за развитие на гр.Царево във връзка с изпълнението на задачите по чл.2;

5. осъществява контакти с Регионалния инспекторат по образование, във връзкасобучениетонаподрастващитечрезизвънкласниформизабезопасностна движението

6. осъществява контакти с медиите за постигане целите на Сдружението.

(2) Сдружението ще извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която могат да се използват само за постигане на определените в настоящия устав цели.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

(4) Сдружението може да членува в български, чуждестранни и международни организации, чиято дейност е в съответствие с неговите цели и е допустима по българското и съответното чуждо законодателство.

Глава трета

Набиране на средства, управление и разпореждане с имуществото 

Чл. 4. (1) Сдружението набира средства и формира имуществото си от:

1.      членски внос;

2. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица. Дарения и завещания в полза на Сдружението могат да се правят само в съответствие с неговите цели;
3. приходи от управление на имуществото на Сдружението и от допълнителна стопанска дейност, както и от други източници, допустими по българското законодателство.

Чл. 5. (1) Сдружението, с решение на Управителния съвет, може да влага средствата си в движимо и недвижимо имущество, необходимо за неговата дейност.

(2) Имуществото на Сдружението се управлява по начин, който гарантира неговото запазване и осигурява подходящо финансиране за осъществяване на дейността и целите на Сдружението.

(3) Редът за разпореждане с имуществото на Сдружението се определя от органите за управление в съответствие с разпоредбите на настоящия устав, българското законодателство и волята на лицата, направили дарения или завещания.

Глава четвърта

Органи на управление и представителство

Чл. 6. (1) Органи на Сдружението са:

1.   Общо събрание;

2.   Управителен съвет;

3.   Председател;

4.   Заместник­преседател;

5.   Контрольор ­ Касиер    (2) Към Сдружението могат да функционират допълнителни комисии и органи, чиито вътрешни правила се определят от Управителния съвет чрез издаване на вътрешни правилници.

Глава пета

Общо събрание

Чл. 7. Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението и се  състои от всички редовни членове.

Чл. 8. (1) Общото събрание има следните компетенции:

1.      приема, изменя и допълва Устава;

2.      избира и освобождава Председателя на Сдружението от своя състав;

3.      избира и освобождаваЗаместник­председателянаСдружениетоотсвоя състав.

4.      избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контрольора;

5.      взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението в други населени места;

7.      приема бюджета на Сдружението;

8.      приема отчета за дейността на Управителния съвет;

9. отменя решениянадругитеорганинаСдружението,коитопротиворечатна закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

Чл. 9. (1) Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет най­малко един път в годината и се провежда вгр.Царево.Общотосъбраниеможеда бъде свикано и по искане на най­малко 1/3 от членовете. Ако в този случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най­малко един месец преди посочения ден.

Чл. 10. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по­късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкотоичленоведасе явят.

Чл. 11. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може даналожиили възпрепятства вземането на решения.

Чл. 12. (1) Решенията наОбщотосъбраниесевзематсобикновеномнозинствоот присъстващите.

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Сдружението, като за тези заседания се водят книги за протоколите от тях. Председателят на Сдружението и избраният Секретар­протоколчик, изготвил протокола от заседанието, удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието на изготвения протокол.

Глава шеста

Управителен съвет

Чл. 13. (1) Управителният съвет е орган на управление на Сдружението, който се състои от трима членове, включително Председателя на Сдружението.

(2) Управителният съвет има следните правомощия:

1. представлява Сдружението чрез своя Председател, след като му определи обема на представителната власт;

2.  ръководи цялостната дейностнаСдружениетовпериодамеждудве общи събрания;

3. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

4. приема вътрешни правила за дейността на Сдружението, определящи статута, органите и функциите на помощните органи;

5. следи изразходването на средства в рамките на одобрения бюджет;

6.  приема и изключва членове;

7.   определя размера и реда за внасяне на членски внос;

8.   осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

9. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава;

10. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението и доклад за дейността му;

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в правата на друг орган и извършва чрез своя Председател необходимите задължения съгласно закона по ликвидацията наСдружениетовслучай на прекратяване на дейността му.

(3) Заседанията на Управителниясъветсесвикватиръководятот

Председателя на Сдружението. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителниясъвет при писмено искане на най­малко една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от най­малко една трета от членовете на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник­председателя. При негово отсъствие Управителният съвет избира председателстващ заседанието от своя състав. Управителният съвет се събира най-малко четири пъти в годината.

(4) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако на тях присъстват повече от половината от членове му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по ликвидацията на Сдружението и по ал.1, т.10 на този член се вземат с квалифицирано мнозинство от всички членове.

(6) До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет изпълнява своите функции.

(7) Пълномощията на членове на Управителния съвет се прекратяват предсрочно:

1. по предложение на Председателя, което трябва да бъде одобрено с най­-малко 2/3 мнозинство.

2. по предложение на поне 1/3 от членовете на Общото събрание, което трябва да бдъе одобрено с най­малко 2/3 мнозинство.  3. при подаване на оставка.

4. при смърт.

5. при поставяне на лицето под запрещение.

Глава седма

Председател 

Чл. 14. (1) Председателят на Сдружението се избира от Общото събрание измежду неговите членове.  (2) Председателят има следните правомощия:

1.      ръководи заседанията на Общото събрание;

2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и представлява Сдружението.

3. решава други въпроси, свързани с дейността на Сдружението в съответствие с разпоредбите на този устав и решенията на Общото събрание.

(3) Правомощията на Председателя се прекратяват предсрочно:

1. попредложениенаУправителниясъвет,коетотрябвадабъдеодобрено от Общото събрание с поне 2/3 мнозинство;

2. при подаване на оставка;

3. при смърт;

4. при поставянето на лицето под запрещение.

Глава осма

Заместник­преседател

Чл. 15. (1) Заместник­председателят се избира от Общото събрание измежду неговите членовe.

(2)    Заместник­председателят подпомага Председателя в неговите функции.
(3) Заместник­председателят изпълнява функциите на Председател, когато Председателят отсъства или е в невъзможност да изпълнява задълженията си.

(4) Правомощията на Заместник­председателя се прекратяват предсрочно при следните случаи:

1. по предложение на Управителния съвет, което да бъде одобрено от  Общото събрание с поне 2/3 мнозинство;

2.      при подаване на оставка;

3.      при смърт;

4.      при поставянето на лицето под запрещение.

Глава девета

Контрольор ­ Касиер

Чл. 16. (1) Контрольор­Касиера се избира от Общотосъбрание,измеждунеговите членове.  (2) осъществява надзор върху дейностите на органите на Сдружението.

(3)  Контрольор­Касиера:  1. следи за спазване наУстава,решениятана Общотосъбраниеидругите вътрешни актове;

2.      участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас;

3.      проверява и дава заключение по годишния отчет и баланса;

4. при необходимост извършва ревизия и проверка по документацията и предлага назначаването на одиторска проверка.

(4)  Контрольор­Касиера отговаря за приемането, предаването, отчитането на  паричните средства и документите за това и съхранението им.  (5)  Контрольор­Касиера:

1. Отразява движението на паричните средства в касата.

2. Изисква предоставянето на всички документи, които обосновават извършването на касови операции, както и допълнителна информация по направените разходи и документираните приходи.

3. Ежемесечно проверява фактическата наличност на паричните суми.

4. Съставя годишен очет.

(6) Правомощията на Контрольор­Касиера се прекратяват предсрочно при следните случаи:

1. по предложение на Управителния съвет, което да бъде одобрено от  Общото събрание с поне 2/3 мнозинство;

2.      при подаване на оставка;

3.      при смърт;

4.      при поставянето на лицето под запрещение.

Глава единадесета

Членство

Чл. 17. (1) За членове на Сдружението могат да бъдат приемани български и чуждестранни дееспособни граждани и юридически лица, които приемат идеите, целите и устава на Сдружението.

(2) Членуването в Сдружението е доброволно.

(3) Всеки член има право даучаствавуправлениетона Сдружението,даизбираи да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

(4) Всеки член е длъжен да плаща членския си внос.

(5) Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията му.

(6) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.

(7) Членовете на Сдружението се приематиизключватот Управителниясъвет, като решението за това се приема с обикновено мнозинство.

(8) Членството в Сдружението се прекратява:

1.      при напускане;

2.      при смърт;

3.      при поставянето на лицето под запрещение;

4.      при изключване.

(9) Изключването е крайна мярка и се прилага в следните случаи:

1. когато член наСдружениетосумишленидействияилисбездействиене изпълнява задълженията си и препятства постигането на целите на Сдружението или уронва неговия престиж;

2. в случай на грубо нарушение на Устава или законите на страната;

3. при неплащане на членски внос за повече от една година.

(11) Решението за изключване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство при поведение, което прави по­нататъшното членство несъвместимо.  (12) При прекратяване на членството, направените имуществени вноски не подлежат на връщане.

Чл. 18. (1) Членовете на Сдружението са длъжни:

1.      да спазват Устава;

2.      да работят за доброто име на Сдружението;

3. да популяризират в страната и по възможност в чужбинадейността и целите на Сдружението;
4. да плащат редовно членския си внос;  5. да бъдат толерантни към другите членове на Сдружението.

Преходни и заключителни разпоредби

1. (1) Сдружението се прекратява в случаите, посочени в чл.13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Ликвидацията на Сдружението се извършва по реда на чл.14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Разпределението на останалото следликвидацияимуществосеизвършвапо реда на чл.15 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2. (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват за верността на съдържанието му.

(2) Управителният съвет изготвя доклад за дейността на Сдружението веднъж годишно, който съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. финансовия резултат.

3. Сдружениетоможедаиздавапечатнибюлетини,свързаниспопуляризиране на неговата дейност.

4. Името на Сдружението и неговото седалище се поставят върху всички документи и брошури.

5. Сдружението има печат с надпис „Сдружение Вело – Царево“.

6. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.