На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).

ОРЗД позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В състезания, организирани от СНЦ Вело Царево, защитата на личните данни на регистрираните състезатели, конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни.

ДЕФИНИРАНЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

  1. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Както в повечето уеб-сайтове, вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Ние събираме само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при регистриране за участие в състезания, организирани от СНЦ Вело Царево, като попълните регистрационната ни форма, това са : Име, Фамилия, Пол, Телефон за връзка, Държава, Град, Години ( възраст ), Имейл адрес, Дистанция, Размер на тениска.

Длъжни сме да ви информираме, че за провеждането на състезания, организирани от СНЦ Вело Царево, същото събира, обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тази цел, както следва:

– Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участниците в класирането по дистанции .

– Възраст – необходима за разпределение на участниците във възрастовите групи по дистанции ;

– Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регистрацията за участие;

– Имейл адрес – необходим при въвеждане в портала за проверка на „ Регистрирани участници“, дали участникът има коректна регистрация в сайта на състезанието ;

– Пол – необходим за разпределение на участниците в класирането – жени/мъже;

– Дистанция – необходима за изготвяне на стартови списъци по дистанции за състезания, организирани от СНЦ Вело Царево;

„Сайта“ не събира и обработва преднамерено специални категории лични данни, както и информация от деца под 16 години.

  1. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас, докато не оттеглите писмено съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

  1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ

По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време.

  1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме Данните ,които събираме на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не се изисква от закона или не е изрично описано по-долу.

  1. СИГУРНОСТ

Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранение на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопасност и е защитен срещу достъп на неоторозирани лица.

  1. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В предвид интереса и нуждите на участниците в състезания, организирани от СНЦ Вело Царево, личните данни се запазват безсрочно или до момента на изявено писмено желание за изтриване от протоколите за класиране в различните дистанции.

  1. ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ В НЕ ИНТЕРЕС НА състезания, организирани от СНЦ Вело Царево

СНЦ Вело Царево не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“(етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата цел за обработка и публикуване на финалните резултати ,постигнати от участниците в състезания, организирани от СНЦ Вело Царево по дистанции.

  1. КОГА СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

Можем да събираме и използваме Ваши лични данни:

при Ваш контакт с нас през други наши сайтове и канали в социалните мрежи;

при запитвания направени през контакт формите на „сайта“

за контакти и комуникация със „сайта“;

необходими за данни за фактура;

когато взаимодействате по друг начин с нас в качеството си на потребител, партньор, доставчик, изпълнител, подизпълнител или друго.

За връзка със „сайта“ по отношение на личните данни пишете на

Email: info@velotsarevo.com